Apr 20, 2018

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT ระดับปริญญาเอกโทและระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2560

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT ระดับปริญญาเอกโทแ...
Mar 5, 2018

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่...