หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาตลอดปีการศึกษา

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เลือกเรียนได้ทั้งศูนย์นครศรีฯ และศูนย์กทม.ฯ
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075-672204 / 075-672212 / 075-672400
สมัครออนไลน์ที่ http://entry.wu.ac.th/graduate/home.asp