คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน UKPSF ในระดับ Senior Fellow

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ UKPSF  ในระดับ Senior Fellow. HEA Fellowships คนที่ 340 และ SF คนที่ 54 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework …

ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์   นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อวิทยานิพนธ์  “Development of Visual Stimulation Method of User-Friendly SSVEP-based BCI System …

ตารางรายงานความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุบหลักสูตรฯ ครั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อง รวมทั้งตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ นโยบาย “Thailand 4.0”

นักศึกษาปริญญาเอกนำเสนอผลงานในงาน ECTI-CON 2021

คุณธีรัช สายชูและคุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานในงานการประชุม “2021 IEEE 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021)”  ในวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2021 …

ขอแสดงความยินดีกับคุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ สอบผ่านวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์ในวันที่ 22 เมษายน 2564 หัวข้อวิทยานิพนธ์ “Knowledge management of the Retopology process of three-dimensional high poly models” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ …

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา “How to Make A Perfect Thesis”

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาโดยบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ How to Make A Perfect Thesis ทำอย่างไรให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้องและรัดกุม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. (ลิงค์ Zoom Meeting จะจัดส่งให้ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3uQX7o7 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 เม.ย. …

ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ตึกสถาปัตยกรรม ห้อง AD3501 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบ Zoom รายชื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ คือ คุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ   หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง …

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 1/2564 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2204, 0-7567-2212,  0-7567-2400    http://www.mit-wu.info 2. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM …