ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง 2560)

ปริญญาเอก (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงแก้ไขมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2554 โดยหลักสูตร นี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตร 3 ปี จัดการเรียนการสอนในระบบไตรภาค เปิดรับนักศึกษาเฉพาะแผน 1.1 ที่มีจํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต การปรับปรุงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สอดรับ กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรมการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ คือ เพื่อสร้าง บุคลากรที่มีความรู้ในทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งด้านการจัดการ และเทคโนโลยี สามารถปรับตัว เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตระหนักในคุณค่างานวิจัยที่ส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อ ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม โดยหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 นี้ เป็นหลักสูตรที่ มีจุดเด่นดังนี้

  1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะในการทําวิจัยที่สามารถนําไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมได้
  2. เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ
  3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยด้วยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  4. เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะสองภาษา(ไทย/อังกฤษ)
  5. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
  6.  เป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์ที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทําวิจัยสูง

 

รายละเอียดของหลักสูตร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก ที่นี้

หลักสูตรปริญญาเอกปรับปรุง 2555 [ Link ]

Facebook Comments