ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง 2560)

ปริญญาเอก (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงแก้ไขมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2554 โดยหลักสูตร นี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตร 3 ปี จัดการเรียนการสอนในระบบไตรภาค เปิดรับนักศึกษาเฉพาะแผน 1.1 ที่มีจํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต การปรับปรุงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สอดรับ กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรมการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ คือ เพื่อสร้าง บุคลากรที่มีความรู้ในทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งด้านการจัดการ และเทคโนโลยี สามารถปรับตัว เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตระหนักในคุณค่างานวิจัยที่ส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อ ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม โดยหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 นี้ เป็นหลักสูตรที่ มีจุดเด่นดังนี้

 1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะในการทําวิจัยที่สามารถนําไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมได้
 2. เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ
 3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยด้วยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 4. เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะสองภาษา(ไทย/อังกฤษ)
 5. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
 6.  เป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์ที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทําวิจัยสูง

ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Doctor of Philosophy Program in Management of Information Technology)

ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) – Ph.D. (Management of Information Technology)

จำนวนหน่วยกิต: 60 หน่วยกิตระบบไตรภาค

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  60  หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ 60   หน่วยกิต

รายละเอียดของหลักสูตร  มคอ 2 

การจัดการเรียนการสอน

 • วัน – เวลาราชการปกติ
 • นอกวัน – เวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์
 • จัดการเรียนการสอนแบบ ไตรภาค
  • ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง กรกฎาคม – ตุลาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
  • ภาคเรียนที่ 3 ระหว่าง มีนาคม – มิถุนายน
 • จัดการเรียนการสอน 2 ศูนย์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าเรียนได้ที่
  •  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ จ.นครศรีธรรมราช ดู Map
  • หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ อาคาร ​SM Tower กรุงเทพมหานคร  ดู Map
Facebook Comments