ชื่อหลักสูตร  มคอ 2

ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy  Program in Management of Information Technology Innovation (International Program)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Management of Information Technology Innovation)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์

1)  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยี สามารถทำงานวิจัยที่ลุ่มลึก และสามารถปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

2)  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)  ส่งเสริมให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการและการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย  มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยในการสร้างนวัตกรรม  การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในสังคมอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ

4)  สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้และเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยคำนึงถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางประกอบอาชีพ

  1. อาจารย์
  2. นักวิจัย/นักวิชาการ
  3. ผู้บริหารองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
  4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher)

ค่าธรรมเนียม

นักศึกษาไทย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร     810,000  บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 135,000 บาท

นักศึกษาต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      1,035,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  172,500.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
1) หมวดวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร: 075-672204

MIT Walailak University Website MIT