ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษา  ในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม สามารถทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ บริหาร และจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หรือปรับปรุงคุณภาพของงานในองค์กรโดยใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ มีความตระหนักในคุณค่าของการดำเนินภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถเสนอแนวทางในการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร
1)     เน้นการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
2)    มีความร่วมมือกับต่างประเทศ
3)    มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถทำวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4)    นักศึกษามีทักษะในการทำวิจัย และสามารถนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุม การดูแลให้คำปรึกษาโครงงานแก่บัณฑิตศึกษา

1.  นักศึกษาผ่านการเสนอโครงร่างงานวิจัยแล้ว ทางหลักสูตรฯ ควรให้นักศึกษายื่นสอบประเมินความก้าวหน้าของการทำวิจัยในภาคการศึกษาที่ 2หรือ 3 ในชั้นปีที่ 2และหลักสูตรฯ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานทางวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา” ให้แก่นักศึกษาเพื่อเร่งรัดให้นักศึกษาสามารถจัดเตรียมเล่มรายงานเพื่อยื่นสอบประเมินความก้าวหน้าโครงงาน

2. นักศึกษาที่ผ่านการประเมินความก้าวหน้าของการทำวิจัยมาแล้ว หลักสูตรควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานทางวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา” ให้แก่นักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 เพื่อเร่งรัดให้นักศึกษาสามารถจัดเตรียมเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อยื่นสอบป้องกันโครงงาน

แนวปฏิบัติที่ดีในการช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และโครงงาน และการตีพิมพ์ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1. เปิดรายวิชา ITM-605 ระเบียบวิธีวิจัย ในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยมาก่อนเข้าใจกระบวนการวิจัยและการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัยให้แล้วเสร็จในชั้นปีที่ 1
 2. หลักสูตรฯ ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในประเด็นต่อไปนี้
  – จรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ
  –  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
 3. หลักสูตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเพื่อการทำวิจัย
 4. นักศึกษาผ่านการเสนอโครงร่างงานวิจัยมาแล้ว  ทางหลักสูตรควรให้นักศึกษายื่นสอบประเมินความก้าวหน้าของการทำวิจัยในภาคการศึกษาที่ 2หรือ 3 ในชั้นปีที่ 2
 5. นักศึกษาที่ผ่านการประเมินความก้าวหน้าของการทำวิจัยมาแล้ว หลักสูตรควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานทางวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา” ให้แก่นักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 เพื่อเร่งรัดให้นักศึกษาสามารถจัดเตรียมเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อยื่นสอบป้องกันโครงงาน
 6. หลักสูตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทความวิชาการและสามารถเขียนบทความวิชาการได้
 7. ประกาศข่าวเรื่องการจัดประชุมวิชาการในเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ.

แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของหลักสูตรฯ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 2. กําหนดแนวทางในการทําวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศและความก้าวหน้าในศาสตร์
 3. สำรวจความต้องการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวิจัยจากนักศึกษา
 4. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 5. จัดทำโครงการของบประมาณสำหรับขอจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 6. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
Facebook Comments