วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง 2560)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังประสบกับความเสี่ยงอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมและการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การแข่งขันทางการค้า คุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำฯลฯ ทําให้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญคือ การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การพัฒนาคน การปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของชาติ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม รวมถึง นโยบายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศก้าวพ้นกับดัก รายได้ปานกลาง ซึ่งวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจะทํางานวิจัย และสร้างนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science Program in Management of Information Technology)

ชื่อย่อ : วท.ม.​(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) – M.Sc. (Management of Information Technology)

จำนวนหน่วยกิต: ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 24 24
หมวดวิชาเลือก 6 15
หมวดวิทยานิพนธ์ 45 15
หมวดการค้นคว้าอิสระ 6

รายละเอียดของหลักสูตร  มคอ 2 

การจัดการเรียนการสอน

 • จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ ซึ่งเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์  จำนวน  12 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
 • จัดการเรียนการสอนแบบ ไตรภาค
  • ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง กรกฎาคม – ตุลาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
  • ภาคเรียนที่ 3 ระหว่าง มีนาคม – มิถุนายน
 • จัดการเรียนการสอน 2 ศูนย์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าเรียนได้ที่
  •  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ จ.นครศรีธรรมราช ดู Map
  • หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ อาคาร ​SM Tower กรุงเทพมหานคร  ดู Map

กลุ่มงานวิจัยของหลักสูตร

 • IT Management for Industry 4.0
 • IT Risk Management
 • Media Innovation
 • Data Analytics
 • Business Application Development
 • Network Management and Security
Facebook Comments