ชื่อหลักสูตร  มคอ 2

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Management of Information Technology

 ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ:   Master of Science (Management of Information Technology)
ปรัชญา

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ความสำคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษา  ในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม สามารถทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ บริหาร และจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หรือปรับปรุงคุณภาพของงานในองค์กรโดยใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ มีความตระหนักในคุณค่าของการดำเนินภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถเสนอแนวทางในการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

วัตถุประสงค์

1) ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจะทำงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

2) ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ส่งเสริมให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการและการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย  มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยในการสร้างนวัตกรรม  การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในสังคมอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ

4) สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนสร้างนักวิจัยและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศฃ

แนวทางประกอบอาชีพ

1)  นักวิจัย/อาจารย์
2)  นักวิเคราะห์ระบบ
3)  ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
4)  นักวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
5)  ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) หมวดวิทยานิพนธ์

 – หน่วยกิต
 – หน่วยกิต
45   หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) หมวดวิทยานิพนธ์

 24  หน่วยกิต
 6  หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) หมวดวิทยานิพนธ์

 24  หน่วยกิต
15  หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร: 075-672204 

.