ชื่อหลักสูตร   มคอ 2                   

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Management of Information Technology
                          Innovation (International Program)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาษาอังกฤษ:  Master of Science (Management of Information Technology Innovation)

วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยึดมั่นการเป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล 
มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ 
   1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ 
  2.  ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
  3.  ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำ
การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่จำเป็น และเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 
  4.  อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะ-ประยุกต์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวม
ของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

วิสัยทัศน์
ของสำนักวิชา

ผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน (Leader in Digital Innovation of ASEAN )
โดยมีพันธกิจ ดังนี้
   1. ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้และศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากล 
   2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. อนุรักษ์และยกระดับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากลผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล
 
ปรัชญา ความสำคัญ

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับ
การนำไปบริหารจัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติ
รวมถึงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

   1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความเข้าใจและนำเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
  3.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำ
ไปสู่การแก้ปัญหาโจทย์วิจัย
  4.  เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
  5.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับ
นานาชาติ

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   1.  ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูล 
   2   อธิบายเนื้อหาสาระสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
   3   ใช้ระเบียบวิธีวิจัยได้อย่างถูกต้อง        
   4   ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
   5   แก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
   6   เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   7   เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติได้          
   8   ใช้เครื่องมือสนับสนุนการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

แนวทางประกอบอาชีพ

   1.  อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
   2.  นักวิจัย/นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรภาครัฐและเอกชน
   3.  ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
   4.  นักวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
  5.  ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม

นักศึกษาไทย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร     420,000  บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 105,000  บาท

นักศึกษาต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      570,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  142,500.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร  แผนการศึกษา

มคอ 2

แผน ก แบบ ก 1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ
       1.1  กลุ่มวิชาแกน                             1.2  กลุ่มวิชาเอก               
       1.3  กลุ่มวิชาสัมมนา
2) หมวดวิชาเลือก
3) หมวดวิทยานิพนธ์

–    หน่วยกิต

3* หน่วยกิต
–    หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาบังคับ
       1.1  กลุ่มวิชาแกน                     1.2  กลุ่มวิชาเอก               
       1.3  กลุ่มวิชาสัมมนา
2) หมวดวิชาเลือก
3) หมวดวิทยานิพนธ์

24   หน่วยกิต
12   หน่วยกิต
12   หน่วยกิต
3* หน่วยกิต
–    หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ
       1.1  กลุ่มวิชาแกน                     1.2  กลุ่มวิชาเอก               
       1.3  กลุ่มวิชาสัมมนา
2) หมวดวิชาเลือก
3) หมวดวิทยานิพนธ์

24   หน่วยกิต
  9     หน่วยกิต
12   หน่วยกิต
  3     หน่วยกิต
  6     หน่วยกิต
  6     หน่วยกิต

เกณฑ์การรับนักศึกษา 

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร: 075-672204