อ.​ ดร. ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

อ.​ ดร. ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

Education

  • ปร.ด (เทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยรังสิต

Research Area

  • Data Mining/Text Mining
  • Data Analytics in Elderly Care
  • Document Relation Discovery
  • Knowledge Discovery

More Information Link

Facebook Comments