ดร. ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

 

Research Interest – Knowledge Discovery in the Elderly
– Predictive Analytics in Retail
– Text Mining in Social Media
– Document Relation Discovery
ผลงาน (paper ตีพิมพ์) READ MORE
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672281 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2281 , 2206
E – mail
knichcha@wu.ac.th

นักศึกษาในที่ปรึกษา ป.เอก