ผศ.​ ดร.​สุภาภรณ์ ใจรังษี

Education

  • Ph.D (Informatics), King`s College London
  • วท.ม (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Research Area

  • Algorithm Design for Bioinformatics
  • Pattern Matching

More Information Link

Facebook Comments