ผศ.​ ดร.​สุภาภรณ์ ใจรังษี

Research Interest

– Algorithm for Bioinformatics
– Data Compression
ผลงาน (paper ตีพิมพ์) READ MORE
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672276 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2276 , 2206-7
E – mail supaporn.ch@wu.ac.th

นักศึกษาในที่ปรึกษา ป.เอก

นักศึกษาในที่ปรึกษา ป.โท

คุณสลิลทิพย์  รัสมะโน