อ.​ ดร.​สลิล บุญพราหมณ์

Education

  • Ph.D (Computer Science), The University of New South Wales, Australia
  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Research Area

  • Human-computer Interaction
  • Information System and Databases
  • Decision Support System
  • Information Systems for Libraries
  • The use of IT in Libraries

More information Link

Facebook Comments