ดร.​สลิล บุญพราหมณ์

Research Interest

– Human-Computer Interaction
– Augmented Reality in Education
– Decision Support System
ผลงาน (paper ตีพิมพ์)
READ MORE
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672257 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2257 , 2206-7
E – mail salil.boonbrahm@gmail.com

นักศึกษาในที่ปรึกษา ป.เอก