รศ. ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

รศ. ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย


Education
– D.Sc ( Computer Science), George Washington University
– วท.ม (สถิติประยุกต์),สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– ค.บ. (การสอนคณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Research Area – Text Mining
– Data Mining
– Clustering Algorithm
– Medical Text Retrieval
Emailj_chulee@hotmail.com
Facebook Comments