รศ. ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

Education

  • D.Sc ( Computer Science), George Washington University
  • วท.ม (สถิติประยุกต์),สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ค.บ. (การสอนคณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Area

  • Text Mining
  • Data Mining
  • Clustering Algorithm
  • Medical Text Retrieval
Facebook Comments