รศ. ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

รศ. ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

Education

  • Ph.D. (Liquid Crystal Physics), Kent State University, Ohio, USA
  • M.A. (Physics), Kent State University, Ohio, USA
  • M.Sc. (Physics), South Dakota School of Mines & Technology, South Dakota, USA
  • วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Area

  • Management of IT
  • Human-computer Interaction
  • Virtual and Augmented Reality

More Information Link

Facebook Comments