ศิษย์เก่า

ปริญญาเอก

ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ความรู้สึกในการเรียนที่วลัยลักษณ์: ได้เรียนรู้กระบวนการ ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ในการทำวิจัย ที่สามารถนำมาต่อยอดในการทำงาน และการทำวิจัยได้ด้วยตนเอง คณาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ที่แข็งแกร่ง ใส่ใจนักศึกษา

ดร.สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ

อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ความรู้สึกในการเรียนที่วลัยลักษณ์: มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นในหลายๆด้าน มีความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ คณาจารย์มีความเป็นกันเอง ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเจ้าหน้าที่ให้บริการได้ดี

ดร. เกสรา เพชรกระจ่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ความรู้สึกในการเรียนที่วลัยลักษณ์: ขณะเรียนเครียดมาก แต่ พอเรียนจบ ดีใจสุด ๆ ไม่นึกว่า จะมีวันนี้ มันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาก

ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา

สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ความรู้สึกในการเรียนที่วลัยลักษณ์: สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้พัฒนางานด้านการสอน และการทำโครงงานของนักศึกษา รวมถึงการทำงานวิจัยตามศาสตร์ที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี

ปริญญาโท

วุฒิพงศ์ ชูเสือหึง

 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
 ความรู้สึกในการเรียนที่วลัยลักษณ์ : สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาต่อยอดในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้

ปาจรีย์ ปัญจะสุวรรณ์

ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
ความรู้สึกในการเรียนที่วลัยลักษณ์ : คณาจารย์มีความรู้ความสามารถในการสอน มีความเชียวชาญในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก และเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

อารยา ภักดีวานิช

หัวหน้าแผนกโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความรู้สึกในการเรียนที่วลัยลักษณ์ : นำความรู้ทางเทคโนโลยีและโปรเจคที่ทำมาต่อยอดกับงานที่ทำและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆต่อไป

นิภาวดี แซ่จิ้ว

นักวิเคราะห์ระบบงานเอสเอพีอาวุโส บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL)
ความรู้สึกในการเรียนที่วลัยลักษณ์ : สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงาน สามารถนำไปต่อยอดแตกแขนงในหน้าที่งานที่หลากหลาย

Facebook Comments