อ. ดร.​ชนันท์กรณ์ จันแดง

อ. ดร.​ชนันท์กรณ์ จันแดง

Education

  • ปร.ด (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Research Area 

  • Computer Network System
  • Network Management and Security
  • Information Security
  • Big Data and Cloud Computing
  • Smart Technology

More Information Link

Facebook Comments