ดร.​ชนันท์กรณ์  จันแดง


Research Interest
– Computer System and Networking: designing, monitoring, security.
– Information Security, IT Audit, Security Audit.
– Data Engineering/Science/Analytics
– Internet of Things: Protocol and its Applications
– Applications of Modern Technology
ผลงาน (paper ตีพิมพ์) READ MORE
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672209 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2209 , 2206-7
E – mail chatchanan.ja@mail.wu.ac.th

นักศึกษาในที่ปรึกษา ป.เอก