ที่ปรึกษากรรมการหลักสูตร

รศ. ดร.​ครรชิต มาลัยวงศ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

 รศ. ดร.​พูลพงษ์ บุญพราหมณ์  รศ. ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย ผศ.ดร.​สลิล บุญพราหมณ์
ผศ.​ ดร.​สุภาภรณ์ ใจรังษี ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร อ.​ ดร. ชนันท์กรณ์ จันแดง

 อาจารย์พิเศษ

ศ. ดร. ธนารักษ์  ธีระมั่นคง