กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ วิจัยถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการทำเหมืองข้อมูล ทั้งการเลือกและปรับใช้อัลกอริทึม รวมถึงการเสนออัลกอริทึม นอกจากนี้งานวิจัยยังครอบคลุมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบ Infarstructure เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

คณาจารย์

ผลงานตีพิมพ์

  • Ornuma Thesprasith and Chuleerat Jaruskulchai. (2014). Query Expansion Using
    Medical Subject Headings Terms in the Biomedical Documents. In ACIIDS (1) 2014. (pp. 93-102).
  • Treerattanapitak, Kiatichai and Jaruskulchai C. (2012). Exponential Fuzzy C-Means for Collaborative Filtering, Journal of Computer Science and Technology. Special Issue on Social Network Mining, May 2012., Vol. 27 (3), 567-576.
  • Kitti Koonsanit and Chuleerat Jaruskulchai. (2012). Automatic Determination of the Appropriate Number of Clusters for Multispectral Image Data. IEICE Transactions on Information and Systems, Vol.E95-D, No.5, May. 2012
  • Tanakorn Wichaiwong and Chuleerat Jaruskulchai. (2011). A Score Sharing Method for XML Element Retrieval. Information-An International Interdisciplinary Journal, SCIE, ISSN 1343-4500, Accepted Manuscript, 2011