กลุ่มวิจัย IT Management เป็นกลุ่มวิจัยที่ประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ เพื่อเสนอนวัตกรรมในการจัดการ บริหารจัดการองค์กร การปรับ Business Process การจัดการความเสี่ยง การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น