กลุ่มวิจัยการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หรือ Human-computer Interaction เน้นการศึกษาวิจัยการพัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ อีกทั้งประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน AR, VR, ประมวลผลภาพหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ มาผลักดันงานวิจัยเพื่อเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์  นำเสนอข้อมูล รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

คณาจารย์

ผลงานตีพิมพ์

 • Poonpong Boonbrahm and Jitpitak Saedan. (2014). Augmented Reality
  Technology in Medical Studies. AENSI Journals: Advances in Environmental
  Biology, 8(9), 605-608.
 • Poonpong Boonbrahm, Charlee Kaewrat & Salin Boonbrahm. (2016). Interactive Augmented Reality: A New Approach for Collaborative Learning. Lecture
  Notes in Computer Science, 9753, 115-124.
 • Salin Boonbrahm, Lanjakorn Sewata & Poonpong Boonbrahm. (2016). Using
  Image Processing Technique for Supporting Healthcare Workers in
  Collaborative Works. Lecture Notes in Computer Science, 9753, 596-606.
 • Poonpong Boonbrahm, Lanjkorn Sewata & Salin Boonbrahm. (2015).
  Transforming 2D Human Data into 3D Model for Augmented Reality
  Applications. Procedia Computer Sciences, 75, 28-33.
 • Salin Boonbrahm, Charlee Kaewrat, Patiwat Katelertprasert, Lanjakorn Sewata & Poonpong Boonbrahm. (2015). 3D Real Time Virtual Fitting Room for Women. Lecture Notes in Computer Science, 9187, 162-171.
 • Poonpong Boonbrahm and Charlee Kaewrat. (2014). Assembly of the Virtual
  Model with Real Hands Using Augmented RealityTechnology. Lecture Notes
  in Computer Science, 8525, 329-338.
 • Nuth Otanasap and Poonpong Boonbrahm. (2014). Fall prevention using head
  velocity extracted from visual based VDO sequences. ACM. DOI:10.1145/2582051.2582088.