งานวิจัยของหลักสูตรทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือโจทย์วิจัยต่างๆ  โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิจัย ได้แก่

  • กลุ่มวิจัยการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-computer Interaction) เน้นการศึกษาวิจัยการพัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ อีกทั้งประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน AR, VR, ประมวลผลภาพหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ มาผลักดันงานวิจัยเพื่อเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์  นำเสนอข้อมูล รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
  • กลุ่มวิจัยการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management) เป็นกลุ่มวิจัยที่ประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ เพื่อเสนอนวัตกรรมในการจัดการ บริหารจัดการองค์กร การปรับ Business Process การจัดการความเสี่ยง การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) วิจัยถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการทำเหมืองข้อมูล ทั้งการเลือกและปรับใช้อัลกอริทึม รวมถึงการเสนออัลกอริทึม นอกจากนี้งานวิจัยยังครอบคลุมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
  • กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) เป็นประยุกต์องค์ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีฝังตัว เทคโนโลยีอื่นๆ มาสนับสนุนและแก้ปัญหาของโจทย์ต่างๆ ที่ได้รับ