ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลงทะเบียน           

  1. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์
  2. คำร้องขอถอนรายวิชา (กรณีติด W)

สถานภาพนักศึกษา

  1. คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพเป็นนักศึกษา
  2. คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

ลาประเภทต่างๆ

  1. คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพเป็นนักศึกษา
  2. คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ระหว่างเรียน
  3. คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ระหว่างสอบ

บริการอื่นๆ

  1. คำร้องขออนุมัติทำบัตรกรุงไทย
  2. คำร้องขอแก้ไขระเบียนประวัติ
Facebook Comments