ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

โหลดแบบฟอร์ม คำอธิบาย
ลงทะเบียน
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์
คำร้องขอถอนรายวิชา (กรณีติด W)
สถานภาพนักศึกษา
คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพเป็นนักศึกษา
คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ลาประเภทต่างๆ
คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพเป็นนักศึกษา
คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ระหว่างเรียน
คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ระหว่างสอบ
บริการอื่นๆ
คำร้องขออนุมัติทำบัตรกรุงไทย
คำร้องขอแก้ไขระเบียนประวัติ
Facebook Comments