โหลดแบบฟอร์ม คำอธิบาย
ลงทะเบียน  
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์
คำร้องขอถอนรายวิชา (กรณีติด W)
 
สถานภาพนักศึกษา  
คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพเป็นนักศึกษา
คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
 
ลาประเภทต่างๆ  
คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพเป็นนักศึกษา
คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ระหว่างเรียน
คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ระหว่างสอบ
 
บริการอื่นๆ  

คำร้องขออนุมัติทำบัตรกรุงไทย
คำร้องขอแก้ไขระเบียนประวัติ
คำร้องทั่วไป