ปริญญาโท

ปริญญาโท

  • รูปแบบการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุงเริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1/2562 [Download] 
  • เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559 [Download] – update 29-12-2559
  • รูปแบบการเขียนโครงงานทั้ง 5 Track  ระดับปริญญาโท เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559 123[Download] – update 29-12-2559
  • คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์  [Download] – update 29-12-2559
  • คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน  ระดับปริญญาโท [Download]   คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน- update 29-12-2559
  • รูปแบบหน้าปกเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน  เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1/2559[Download]    – update 29-12-2559
  • คำร้องแบบเสนอวิทยานิพนธ์ให้สํานักงานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบรูปแบบ (กรณีสอบผ่านป้องกันโครงงานและแก้ไขรูปเล่มจากรรมการเรียบร้อยแล้ว)  [Download]   – update 29-12-2559
  • คํารับรองการทําโครงงาน (กรณีที่จะยื่นสอบป้องกันโครงงานให้เซ็นกำกับในแบบฟอร์มนี้ด้วย)  [Download]    – update 29-12-2559
  • หน้าปกรายงานความก้าวหน้าโครงงาน [Download]     – update 29-12-2559
  • แนวปฏิบัติของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท [Download]  – update 29-12-2559

Facebook Comments