ปริญญาโท

 • รูปแบบการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุงเริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1/2562 [Download] 
 • เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ใช้สำหรับนักศึกษา 60 เป็นต้นไป [Download] – update 2563 
 • แผนการศึกษาและนำเสนอผลงาน ปริญญาโท  [Download]
 • เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559 [Download] – update 29-12-2559
 • รูปแบบการเขียนโครงงานทั้ง 5 Track  ระดับปริญญาโท เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559 123[Download] – update 29-12-2559
 • คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์  [Download] – update 29-12-2559
 • คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน  ระดับปริญญาโท [Download]   คำร้องขอสอบป้องกันโครงงาน- update 29-12-2559
 • รูปแบบหน้าปกเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน  เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1/2559[Download]    – update 29-12-2559
 • คำร้องแบบเสนอวิทยานิพนธ์ให้สํานักงานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบรูปแบบ (กรณีสอบผ่านป้องกันโครงงานและแก้ไขรูปเล่มจากรรมการเรียบร้อยแล้ว)  [Download]   – update 29-12-2559
 • คํารับรองการทําโครงงาน (กรณีที่จะยื่นสอบป้องกันโครงงานให้เซ็นกำกับในแบบฟอร์มนี้ด้วย)  [Download]    – update 29-12-2559
 • หน้าปกรายงานความก้าวหน้าโครงงาน [Download]     – update 29-12-2559
 • แนวปฏิบัติของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท [Download]  – update 29-12-2559
 • แบบประเมินความก้าวหน้าในรายวิชา ITM60-991 Thesis  –  สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านการสอบ Thesis proposal แล้ว [Download] –  เริ่มใช้ 1/2563
 • แบบประเมินความก้าวหน้าในรายวิชา ITM60-991 Thesis  –  สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการสอบ Thesis proposal [Download]   –  เริ่มใช้ 1/2563
 • ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ร้องทุกข์