Admissions & Fee

วิธีการสมัครเรียน

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

  • ปริญญาโท  150,000 บาท จำนวน 6 ภาคการศึกษา
  • ปริญญาเอก 450,000 บาท จำนวน 9 ภาคการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

  • ปริญาโท แบ่งเป็น 3 แผน ได้แก่  แผน ก (1) ทำวิทยานิพน์อย่างเดียว แผน ก(2) เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข. เรียนรายวิชาและค้นคว้าอิสระ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งที่ศูนย์นครศรีธรรมราช และ หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาเอก จัดสอนแบบทำวิจัยอย่างเดียว โดยนักศึกษารายงานความก้าวหน้าผ่านวิชาสัมนาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง นอกจากนี้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา

Facebook Comments