วิธีการสมัครเรียน

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

 • ปริญญาโท
  นักศึกษาไทย

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร     420,000  บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 105,000  บาท

  นักศึกษาต่างชาติ
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      570,000 บาท

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  142,500.- บาท

 • ปริญญาเอก
  นักศึกษาไทย

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      810,000  บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  135,000  บาท

  นักศึกษาต่างชาติ

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร    1,035,000บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา   172,500  บาท

การจัดการเรียนการสอน

 • ปริญาโท แบ่งเป็น 3 แผน ได้แก่  แผน ก (1) ทำวิทยานิพน์อย่างเดียว แผน ก(2) เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข. เรียนรายวิชาและค้นคว้าอิสระ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งที่ศูนย์นครศรีธรรมราช และ หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาเอก จัดสอนแบบทำวิจัยอย่างเดียว โดยนักศึกษารายงานความก้าวหน้าผ่านวิชาสัมนาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง นอกจากนี้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา