คุณนิภาภรณ์ บุญยัง นักศึกษาระดับปริญญาโท (MIT) นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9

คุณนิภาภรณ์ บุญยัง

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุบัติการณ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
The Incident Management Information System: A Case Study of Thampannara Hospital, Nakornsithammarat”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

 

 

 

Facebook Comments