คุณนภัสนันท์ เอื้อยศรีนักศึกษาระดับปริญญาโท MIT นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9

คุณนภัสนันท์ เอื้อยศรี

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ในหัวข้อ “ระบบสนับสนุนการติดตามการจัดเก็บภาษีจากข้อมูลการทำนิติกรรมที่ดิน กรณีศึกษา สำนักงานสรรพากรภาค 11″
“The tax Monitoring System for Real Estate Data: A Case Study of Regional Revenue Office 11”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

 

 

 

Facebook Comments