คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9

คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดอบรม กรณีศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”
“The Information System to Support Training: A Case Study of the Computer and Information Centre at Suratthani Rajabhat University”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

 

 

 

Facebook Comments