คุณเอกพงค์ รอดภัยนักศึกษาระดับปริญญาโท MIT นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

คุณเอกพงค์ รอดภัย

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8Th Hatyai National and International Conference ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ในหัวข้อ “ระบบคลังความรู้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องฝึกบินจำลองกริพเพน กองบิน 7″

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

 

 

 

Facebook Comments