คุณอุทุมพร วงค์เพชร ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT

คุณอุทุมพร วงค์เพชร ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8Th Hatyai National and International Conference ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ในหัวข้อ “ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนชุมพรศึกษา”
“Electronic Document Management System For Chumphon Sueksa School”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

 

 

Facebook Comments