คุณอุมา เพ็ชรคง นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT นำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT) ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559

คุณอุมา เพ็ชรคง

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT) ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 จัดโดยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการร้านค้าโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.สลิล บุญพราหมณ์

 

 

Facebook Comments