นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT) โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา จัดโดยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.สลิล บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และโครงงาน

คุณจารุวรรณ ลักษณจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT) ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 จัดโดยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในหัวข้อ “การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ”
Automated Class Attendance System Using Image Processing Techniques”

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.สลิล บุญพราหมณ์

 

 

Facebook Comments