นักศึกษาปริญญาโท(MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  1. คุณจริยาพร สุขนุ้ย

    นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ในหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
    Drugs and Medical Supplies Inventory Management System: A Cas Study of Paphayom Hospital, Phatthalung Province”

    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

2. คุณนฤมล ชูชาติ

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในหัวข้อ “การปรับปรุงกระบวนการผลิตนามบัตรด้วยตัวแบบกระบวนการธุรกิจ กรณีศึกษา โรงพิมพ์ฐานรัฐ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช”
Improving Business Card Production with Business Process Model: A Case Study of Thanath Printery, Thungyai District, Nakhon Si Thammarat”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

3. คุณจุฑามาส ศิริภักษ์

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับแม่ไม้มวยไทย”
Augmented Reality Technology for Thai boxing (Mae Mai Muay Thai)”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : รศ.ดรพูลพงษ์ บุญพราหมณ์

 

 

 

 

Facebook Comments