คุณอนุสรณ์ สนธิคุณ นักศึกษาปริญญาโท(MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความในงาน โครงการรประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2017 ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12″  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

คุณอนุสรณ์ สนธิคุณ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นำเสนอบทความในงาน โครงการรประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2017 ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12″ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ในหัวข้อ “ระบบจองห้องบรรยายและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นครศรีธรรมราช”
“Lecture Room and Audio Visual Reservation System: A Case Study of College of Industrial Technology and Management, Nakhon Si Thammarat”

โดยมี อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงา

 

 

 

 

Facebook Comments