คุณกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ นักศึกษาปริญญาโท (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางด้านสารสนเทศในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)”
“Risk Analysis and Assessment of Information System in Educational Instituition Case Study :Princess Chulabhorn Science High SchoolNakhon Si Thammarat”

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

 

Facebook Comments