คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น นักศึกษาระดับปริญญาเอก (MIT) นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :International Conference Human and Multimedia Creativity, ICON-HMC 4-5 October 2017 Universiti Utara Malaysia

คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :International Conference Human and Multimedia Creativity, ICON-HMC 4-5 October 2017 Universiti Utara Malaysia

หัวข้อ ” BURN IN ZONE: MONITOR PHYSICAL ACTIVITY IN TENSITY WITH TARGET HEART EATE

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

 

 

 

Facebook Comments