นักศึกษาระดับปริญญาโท (MIT) นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (NCIT2017) วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณจุฑาภรณ์ เลิศไกร
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.สลิล บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

นำเสนอบทความหัวข้อ “ระบบการแนะนำรายการอาหารสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน” ในการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (NCIT2017) วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้บทความดังกล่าวได้ถูกคัดเลือกตีพิมพ์ในวา

รสาร Journal of Information Science and Technology (JIST) จากการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพดีมาก

 

 

 

Facebook Comments