งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ-The Twelfth 2017 International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2017) 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกสรา เพชรกระจ่างนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

ได้รับรางวัล The Honorable Mention Award สำหรับงานวิจัยเรื่อง “Thai Question Answering System in Diabetes Using Logical Co-Operators” โดย Ketsara Phetkrachang and Nichnan Kittiphattanabawon ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ-The Twelfth 2017 International Conference on Kno wledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2017)
ซึ่งจัดขึ้นที่ Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan ระหว่างวันที่ 9 – 11 November 2017

 

 

Facebook Comments