ขอแสดงความยินดีกับคุณสมพงค์ พรมสะอาด สอบผ่านวัดคุณสมบัติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับคุณสมพงค์ พรมสะอาด ที่สอบผ่านวัดคุณสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้

1.
2.
3.

ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ประธาน
ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ กรรมการ
ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ กรรมการ