ประกาศตารางสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2564

คุณสมพงค์ พรมสะอาด :  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และมีคณะกรรมการสอบดังนี้

1. ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ประธาน
2. ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ กรรมการ
3. ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ กรรมการ