ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

  • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom
    – นายถิรเจตน์  ชูเกลี้ยง  : “การลดค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมในแพลตฟอร์มบล็อกเชนสําหรับการบริการส่งอาหาร
    The Transaction Fee Minimization in the Blockchain Platform for Food Delivery Service”
    โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง

รายนามคณะกรรมการสอบดังนี้

  1. รศ.ดร.แสงสุรีย์  วสุพงศ์อัยยะ        ประธานกรรมการสอบ
  2. ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง                   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  3. ผศ.ดร.ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์            กรรมการสอบ

 

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบของนักศึกษาดังกล่าว ส่ง email มาได้ที่ piyanut.beer@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564