ตารางรายงานความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางนำเสนอความก้าววิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2564

ให้นักศึกษาอ่านข้อตกลงใน Google Classroom และ Upload ไฟล์ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. 

และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

MIT