หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

             หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลโยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 เมื่อ วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ตามเกณฑ์ WUQA-P ประกอบด้วย 2 เกณฑ์หลัก (2P) 11 เกณฑ์ย่อย ได้แก่ P1 การกำกับมาตรฐานของหลักสูตร และ P2 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท (ประธานกรรมการ) 2. ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร (กรรมการ) 3. ผศ.วาลุกา เอม เอก (กรรมการ และเลขานุการ) ซึ่งผลการประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี

MIT
MIT
MIT
MIT