คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ ““Development of Visual Stimulation Method of User-Friendly SSVEP-based BCI System for Wheelchair Control” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีรายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา เจวจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ