รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  

โดยนักศึกษา ป.เอก และ ป.โทได้นำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. คุณธีรัช สายชู

The BCI system for assistive mobility control

 

2. คุณจักริน วีแก้ว

Feature Selection Using Genetic Algorithm in Reservoir Inflow Forecasting

3. คุณมโนรส บริรักษ์อราวินท์

A hybrid brain-computer interface system based on auditory stimulation and speech Imagery for control of assistive devices

4. คุณสมพงค์ พรมสะอาด

Pattern of successful digital transformation based on firm’s information disclosure: Text analytics approach

5. คุณประเสริฐ เพ็งแก้ว

Teaching Programming Control Structures using Augmented Reality

6. คุณณัฐวุฒิ กลิ่นรุ่งโรจน์

Singing Melody Extraction using Frequency Analysis

7. คุณถิรเจตน์ ชูเกลี้ยง

Blockchain Technology