ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับคุณธีรัช สายชู นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับรับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความ “A face-machine interface utilizing EEG artifacts from a neuroheadset for simulated wheelchair control” ในวารสาร International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems โดยมี รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพรามหณ์ เป็นที่ปรึกษาและ ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม