ขอเชิญรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์   นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

ในหัวข้อวิทยานิพนธ์  “Development of Visual Stimulation Method of User-Friendly SSVEP-based BCI System for Wheelchair Control” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีรายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังนี้

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน  วงศ์สวัสดิ์                     ประธานกรรมการ

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์ กรรมการ

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ กรรมการ

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  เจวจินดา                    กรรมการภายนอก

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร       กรรมการ

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบของนักศึกษาดังกล่าว สามารถส่ง email มาได้ที่ piyanut.beer@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564