ขอแสดงความยินดีกับคุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ สอบผ่านวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์ในวันที่ 22 เมษายน 2564 หัวข้อวิทยานิพนธ์ “Knowledge management of the Retopology process of three-dimensional high poly models” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ซึ่งมีรายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ กรรมการ

การสอบครั้งนี้เป็นการสอบที่มีคณาจารย์จากภายในจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบ โดยจัดสอบผ่านระบบ Zoom Meeting และมีนักศึกษาและผู้สนใจท่านอื่นๆ เข้าร่วมรับฟังในการสอบครั้งนี้ด้วย