ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ตึกสถาปัตยกรรม ห้อง AD3501 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบ Zoom

รายชื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ คือ คุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ   หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “Knowledge management of the Retopology process of three-dimensional high poly models”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

โดยมีรายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิล  บุญพราหมณ์ กรรมการ

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบของนักศึกษาดังกล่าว สามารถส่ง email มาได้ที่ piyanut.beer@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

Facebook Comments