ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ตึกสถาปัตยกรรม ห้อง AD3501 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบ Zoom

รายชื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ คือ คุณมโนรส  บริรักษ์อราวินท์   หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “A hybrid brain-computer interface system based on auditory stimulation and speech Imagery for control of assistive devices”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

โดยมีรายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน  วงศ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  เจวจินดา กรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร กรรมการ

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบของนักศึกษาดังกล่าว สามารถส่ง email มาได้ที่ piyanut.beer@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

Facebook Comments