ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 3/2563 ครั้งที่ 1

ในวันที่ 20 -21 มีนาคม เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ให้นักศึกษานำเสนอเป็นภาษาไทยและอัพโหลดไฟล์ที่ google classroom ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.

Facebook Comments