รายงานความก้าวหน้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. จรัญ  บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารายงานความก้าวหน้าโดยนำเสนอข้อมูลภายใต้หัวข้อ ความก้าวหน้างานวิจัย/อุปสรรคโดย , แผนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและแผนการสำเร็จการศึกษา มการติดตามความก้าวหน้าการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกอย่างสม่ำเสมอสามารถประเมินและช่วยให้ระบุปัญหาได้ตรงจุดและให้คำปรึกษานักศึกษาได้ทันเวลา รวมถึงการสำเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่เหมาะสม

Facebook Comments